نمایش برترین‌ها در ویترین

vitrin.parhoon-koosha.com

تندیسهای آرم شرکت

این تندیسها با استفاده از آرم شرکتها و دقیقا شبیه آنها طراحی و اجرا شده‌اند.

 • IMG 9545
 • DSC00862
 • IMG 9608
 • IMG 9530

تندیسهای مفهومی

این تندیسها با الهام از آرم و یا نام شرکت‌ها، جهت تداعی نام آنها در ذهن، طراحی و اجرا شده‌اند.

 • IMG 9529
 • DSC00011
 • DSC00864
 • IMG 9498
 • IMG 9511
 • IMG 9532
 • IMG 9540

تندیسهای اختصاصی

این تندیسها بدون درنظر گرفتن آرم شرکتها، بصورت نمادین طراحی و اجرا شده‌اند.

 • IMG 9457
 • IMG 9472
 • IMG 9514
 • IMG 9562
 • IMG 9590
 • IMG 9601

تندیسهای ترکیبی

این تندیسها، با ترکیب نام و آرم شرکتها، بصورت کاربردی، طراحی و اجرا شده‌اند.

 • IMG 9596
 • DSC00019
 • Image034
 • IMG 9459
 • IMG 9482
 • IMG 9484
 • IMG 9536
 • IMG 9558
 • IMG 9568
 • IMG 9583

بارگذاری...
بارگذاری...